Regjistrimet online dating

Liçencat dhe Lejet dhe/ose nënkategoritë respektive të tyre, të cilat trajtohen nga/apo nëpërmjet QKL, ndahen në tre grupe: Grupi i parë përfshin ato kategori ose nënkategori, për të cilat vlerësimi i përmbushjes së kritereve bazohet vetëm në vetëdeklarimet e kërkuesit; Grupi i dytë përfshin ato kategori ose nënkategori, për të cilat vlerësimi i përmbushjes së kritereve, përveçse në vetëdeklarimet e kërkuesit, bazohet, për të paktën njërin nga kushtet edhe në dokumentet provuese, të paraqitura nga kërkuesi.

Legjislacioni i liçencave parashikon 12 fusha të ndryshme liçencimi/lejimi, ku vetëm disa prej tyre trajtohen nga/ose nëprëmjet QKL-së.Është një portal që fotografon dhe tregon renditjen e fituesve në kohë reale.Nëse vija është e kuqe, kur ajo bëhet jeshile kandidati mund të regjistrohet”, deklaron Janaqi. “Brenda 48 orësh do të duhet të regjistrohen, ndryshe humbasin të drejtën për t’u regjistruar në raundin e dytë.Qendra Kombëtare e Biznesit është krijuar në bazë të Ligjit Nr.131/2015 “Për Qendrën Kombëtare të Biznesit”, si rezultat i bashkimit të dy institucioneve, Qendrës Kombëtare të Licencimit dhe Qendrës Kombëtare të Regjistrimit.

Leave a Reply